رنکینگ
رتبه نام بازیکن استان
1 علی مقصود کرمانشاه
2 علیرضا وهاب فارس
3 حسن زراعتگر بوشهر
4 محمدعلی پردل فارس
5 آرمین محمودی کردستان
6 سینا ولیزاده خراسان رضوی
7 مجید پورمراد کرمانشاه
8 تختی زرعکانی تهران
9 مهدی راسخی فارس
10 وحید باوی فارس